ป้ายไฟฉุกเฉิน SAFEGUARD

ป้ายไฟฉุกเฉิน (Emergency Exit Signs)
จุดประสงค์การใช้ทำงาน ไฟฉุกเฉินคือ ใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่อง
จะส่องสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานมีแสงสว่างในเวลากลางคืน

 

หลักการทำงานของป้ายไฟฉุกเฉินคือ
เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นชนิดแห้งไม่ต้องเติมน้ำกลั่น และเมื่อไฟฟ้าดับจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไป On หน้า Contact
ของ Relay และจะทำให้หลอดไฟสว่างเมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้ไฟฉุกเฉินก็จะมีวงจรลดแรงดันไฟฟ้า
และแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแส DC เพื่อประจุให้แบตเตอรี่และมีวงจร Off หน้า Concat relay เพื่อไม่ให้หลอดไฟสว่าง

EXIT SLED B1 (No Auto-Test model) 
-Box type 1 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์
EXIT SLED S1 (No Auto-Test model) 
-Slimline type 1 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์
EXIT SLED B1 (Auto-Test model) 
-Box type 1 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์ พร้อมระบบ Auto-test ทุก 30 วันและ 180 วัน สามารถใช้รีโมตคอนโทรลระยะไกลได้
EXIT SLED S1 (Auto-Test model) 
-Slimline type 1 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์ พร้อมระบบ Auto-test ทุก 30 วันและ 180 วัน สามารถใช้รีโมตคอนโทรลระยะไกลได้

EXIT SLED B2 (No Auto-Test model) 

-Box type 2 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์
EXIT SLED S2 (No Auto-Test model) 
-Slimline type 2 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์
EXIT SLED B2 (Auto-Test model)
-Box type 2 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์ พร้อมระบบ Auto-test ทุก 30 วันและ 180 วัน สามารถใช้รีโมตคอนโทรลระยะไกลได้

EXIT SLED S2 (Auto-Test model) 

-Slimline type 2 หน้า สำรองไฟได้นาน 3 ชั่วโมง กินพลังงานต่ำสุดเพียง 3 วัตต์ พร้อมระบบ Auto-test ทุก 30 วันและ 180 วัน สามารถใช้รีโมตคอนโทรลระยะไกลได้

ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light), ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit sign) ไฟฉุกเฉิน LED, ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน LED

Visitors: 6,591,384